top of page

REGULAMIN ANKIETY
“Ankieta aplikacji - Mobilna Aplikacja Miejska Koszalin Dostępność+”

REGULAMIN ANKIETY
“Ankieta aplikacji - Mobilna Aplikacja Miejska Koszalin Dostępność+”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Ankiety jest GoPay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525339, REGON 14735525500000, NIP 5272717938, www.gopay24.eu

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Ankiecie, zasady przeprowadzania Ankiety, polegające na wypełnieniu ankiety za pośrednictwem Mobilnej Aplikacji Miejskiej Koszalin Dostępność+ (dalej: MAMKD+) oraz przyznania nagród pieniężnych dla Uczestników Ankiety spełniających szczegółowe warunki określone Regulaminem i uprawniające do uzyskania nagrody za uczestnictwo w Ankiecie. Mobilna Aplikacja Miejska Koszalin Dostępność+   jest oprogramowaniem stworzonym przez Organizatora i udostępnionym Użytkownikowi za pośrednictwem

  1. Google Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gopay24.mkm.koszalinplus  (dla systemów operacyjnych Android) oraz

  2. AppStore pod adresem https://apps.apple.com/us/app/mam-koszalin-dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87/id6473011598   (dla systemów operacyjnych iOS) przeznaczonym do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej MAMKD+ odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Aplikacji Mobilnej.

 3. Celem Ankiety jest zebranie informacji na temat potrzeb oraz oczekiwań Użytkowników w szczególności:

  1. pozyskanie informacji czy aplikacja spełnia oczekiwania poszczególnych grup odbiorców,

  2. pozyskanie informacji czy aplikacja spełnia potrzeby użytkowników w zakresie dostępności,

  3. ustaleniu jakich funkcjonalności dodatkowych oczekują użytkownicy,

co pozwoli podnieść jakość obsługi oraz bardziej dopasować ofertę do potrzeb Użytkowników Aplikacji Mobilnej.

 

 

II.      UCZESTNICY ANKIETY

 

 1. Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (tj. każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) , która co najmniej w dniu rozpoczęcia konkursu spełnia następujące warunki:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2.  zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

  3. posiada zainstalowaną Mobilną Aplikację Miejską Koszalin Dostępność+ i

  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 2. także dla użytkowników kwalifikujących się do udziału w konkursie, którzy:

  1. zarejestrowali konto w MAMKD+ używając adresu e-mail, który również został wskazany w ankiecie oraz

  2. mają ukończone 55 lat lub/i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (niezależnie od stopnia orzeczonej niepełnosprawności i wieku);​

 3. ​Przez uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Ankiety. Działania uczestnika, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z Ankiety, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu działania.

 4. Uczestnictwo w Ankiecie jest dobrowolne.

 5. Każdy Uczestnik może brać udział w Ankiecie tylko raz. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta zarejestrowanego w Aplikacji Mobilnej MAMKD+ uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego konta.

 6. Zgłoszenie udziału w Ankiecie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia i brak możliwości wzięcia udziału w Ankiecie.

 7. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględniana.

 8. Wzięcie udziału w Ankiecie jest jednoznaczne z akceptacją jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 9. W Ankiecie nie mogą brać udziału pracownicy: GoPay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  oraz podmiotów powiązanych, w tym osoby współpracujące, na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej z wyżej wskazanymi podmiotami. Zakaz dotyczy również członków rodzin w.w osób. Przez “członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

 

III.     UDZIAŁ W ANKIECIE

 

 1. W celu wzięcia Udziału w Ankiecie, Uczestnik musi posiadać zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację MAMKD+. Ankieta dostępna będzie w Aplikacji Mobilnej MAMKD+ na jej stronie głównej w sekcji “Wiadomości”.

 2. Sam udział w Ankiecie nie wymaga rejestracji konta Aplikacji MAMKD+, wcześniejsza rejestracja konta jest wymagana od uczestników chcących wziąć udział w konkursie.

 3. W Ankiecie, Uczestnik, za pośrednictwem Aplikacji MAMKD+ udziela odpowiedzi na wskazane pytania, zaznaczając jedną bądź kilka odpowiedzi (w zależności od pytania) - w zaproponowanych opcji. Udział w Ankiecie i prawidłowe zgłoszenie odpowiedzi w Ankiecie wymaga wskazania przez Uczestnika Ankiety w treści Ankiety, swojego adresu e-mailowego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym uczestnik uprawniony do uzyskania nagrody pieniężnej) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik Ankiety narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Ankiecie w tym m. in. podania szczegółowych danych dotyczących decyzji i orzeczeniu niepełnosprawności. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu w terminie wskazanym przez organizatora (nie dłuższym niż 14 dni od daty wysłania wiadomości email do uczestnika z żądaniem) lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak kontaktu z uczestnikiem lub próba naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika, może spowodować - po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego - wykluczenie danego uczestnika z Ankiety z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w postanowieniach V. 1 - V.2 niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy Organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg Ankiety, Organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

 5. Dla Uczestników Ankiety spełniających wymagania określone niniejszym Regulaminem posiadających jednocześnie zarejestrowane w Aplikacji MAMKD+ konto Użytkownika oraz spełnienie warunku minimalnego wieku 55 lat lub/i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Organizator przewidział nagrody pieniężne, których przyznanie odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu określonymi w postanowieniach V. i VI. niniejszego Regulaminu.

 6. Posiadanie zarejestrowanego Konta Użytkownika w Aplikacji MAMKD+ nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Ankiecie. Rejestracja Konta Użytkownika w Aplikacji MAMKD+ dla użytkowników Aplikacji Mobilnej jest konieczna dla przyznania i odbioru nagrody pieniężnej za udział w Ankiecie, przewidzianej w postanowieniach V - VI. niniejszego Regulaminu, po spełnieniu określonych w ich treści warunków.

 

 

IV.     CZAS TRWANIA ANKIETY

 

 1. Ankieta organizowana jest w terminie od dnia 15.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 (dalej: Czas Trwania Ankiety).

 

V.      NAGRODY

 1. Dla pierwszych 100 (słownie: stu) osób, które wezmą udział w Ankiecie oraz spełniać będą wymagania określone niniejszym Regulaminem, w tym posiadać zarejestrowane w Aplikacji MAMKD+ konto Użytkownika, Organizator przewidział nagrodę pieniężną w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) dla każdego z Uczestników. Liczba nagród jest ograniczona.

 2. Łączna liczba wszystkich nagród pieniężnych za udział w Ankiecie wynosi 100 sztuk (słownie: sto sztuk). Łączna pula nagród za udział w Ankiecie wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 3. Otrzymanie Nagrody nie jest uzależnione od jakiegokolwiek zdarzenia losowego lub innego warunku niżeli określone w niniejszym Regulaminie.

 4. Organizator Ankiety dokona weryfikacji Uczestników uprawnionych do uzyskania nagrody poprzez porównanie wskazanego przez Uczestnika w Ankiecie adresu e-mailowego z adresem e-mail przypisanym do konta konkretnego Użytkownika w Aplikacji Mobilnej.

 5. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Organizator prześle taką informację na adres mailowy, wskazany przez Uczestnika w Ankiecie i przypisany do konta Użytkownika zarejestrowanego w Aplikacji MAMKD+.

 6. Organizator skontaktuje się e-mailowo (na adres e-mail podany przy rejestracji konta Uczestnika w Aplikacji MAMKD+ i przy wypełnianiu Ankiety) z 100 (słownie: sto) pierwszymi Uczestnikami Ankiety, którzy wypełnili Ankietę, spełnili wszystkie wymogi określone Regulaminem oraz posiadają zarejestrowane Konto Użytkownika w Aplikacji Mobilnej MAMKD+ z informacją o przyznanej nagrodzie pieniężnej i prośbą o wskazanie następujących danych: imienia i nazwiska oraz numeru konta, na jaki Organizator Ankiety ma przekazać przyznaną nagrodę pieniężną.

 7. Uczestnik zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał.

 8. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Uczestnika w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora, Nagroda przepada.

 

 

 

V.      ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Ankiety, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (GoPay Sp. z o.o., ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa) lub drogą elektroniczną biuro@gopay.com.pl O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż  15 stycznia 2024 roku.

 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 30 stycznia 2024 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla nadania). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie Regulaminu. O decyzji organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

 

VI.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Ankiety przez uczestników jest GoPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa. Na potrzeby samego Uczestnictwa w Ankiecie Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe w postaci adresu e-mail Uczestnika.

 2. Administrator danych osobowych powierza organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika Ankiety pozyskane przez administratora danych osobowych, w tym: imię nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego uczestnika są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Ankiety, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Ankiety, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dot. ankiety, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją ankiety,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Ankiecie,

d) uczestnikowi przysługuje:

− prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, − prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego na stronach internetowych administratora lub na adres e-mail: biuro@gopay.com.pl;

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f)) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotom udostępniającym bramki sms, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydaniu/realizacji nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe uczestników mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Ankiety jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść będzie dostępna na stronie internetowej organizatora pod adresem www.gopay24.eu/koszalin, w Mobilnej Aplikacji Miejskiej Koszalin Dostępność+, a także w biurze organizatora: Gopay Sp. z o.o. ul. Promienna 10, 03–672 Warszawa.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Ankiety są wyłączną podstawą prowadzenia Ankiety, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Ankiety, w tym treści niniejszego Regulaminu Ankiety w trakcie trwania Ankiety.

 5. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej: https://www.gopay24.eu/kontakt lub wysyłając zgłoszenie na adres email: biuro@gopay.com.pl.

 

 

Organizator

GoPay Sp. z o.o.

ul. Promienna 10,

03-672   Warszawa

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt telefoniczny:
pn-pt w godz. 9.00 – 17.00
tel: +48 882 172 142
tel: +48 22 299-34-23

bottom of page