top of page

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin (dalej: „Aplikacja”), dostarczanej przez GoPay Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525339, NIP: 5272717938 (dalej: „GoPay”).


2. GoPay dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności użytkowników Aplikacji i ochronę ich danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacja jest dostępna w sklepach Apple App Store i Google Play, zarządzanych przez miasto Szczecin, dla którego została przygotowana.

 

 II. Zakres przetwarzanych danych osobowych

1. GoPay przetwarza dane osobowe użytkowników Aplikacji w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, w tym:
   - Adres email
   - Numer telefonu
   - Imię i nazwisko
   - Numer PESEL (wyłącznie w przypadku zakupu biletów okresowych na przejazd transportem publicznym )
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:
   - Rejestracji i utrzymania konta użytkownika w Aplikacji.
   - Realizacji zakupu biletów i innych usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.
   - Kontaktowania się z użytkownikami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz świadczeniem usług.
   - Przesyłania informacji handlowych i marketingowych (za uprzednią zgodą użytkownika).
   - Analizowania i poprawy działania Aplikacji

 IV. Udostępnianie danych osobowych

1. GoPay nie sprzedaje danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim.
2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na żądanie uprawnionych organów.
3. W związku z realizacją usług związanych ze sprzedażą biletów, GoPay może przekazywać informacje o liczbie sprzedanych biletów i ich rodzajach podmiotom świadczącym usługi, na które sprzedaż biletów jest prowadzona za pośrednictwem aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin.

V. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

VI. Prawa użytkowników

1. Użytkownikom przysługuje prawo do:
   

 • Dostępu do swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo uzyskać od GoPay potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskać dostęp do nich oraz informacje dotyczące m.in. celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych.

 • Sprostowania nieprawidłowych danych: Użytkownik ma prawo żądać od GoPay niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Użytkownik ma prawo żądania od GoPay niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a GoPay ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane przepisami prawa.

 • Ograniczenia przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych.

 • Przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył GoPay, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony GoPay, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez GoPay lub stronę trzecią.

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie: Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Zabezpieczenia danych osobowych

 1. GoPay stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Środki te obejmują między innymi:

  • Stosowanie technologii szyfrowania danych, takich jak SSL/TLS, w celu zabezpieczenia transmisji danych.

  • Zabezpieczanie systemów informatycznych za pomocą odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania i kontroli dostępu.

  • Regularne aktualizacje i patchowanie systemów w celu ochrony przed znanymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

  • Prowadzenie regularnych audytów i przeglądów bezpieczeństwa w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  • Posiadanie procedur reakcji na incydenty, które pozwalają na szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy GoPay, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

 4. GoPay zapewnia, że wszelkie dane osobowe przetwarzane w Aplikacji są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, które znajdują się w odpowiednio zabezpieczonych lokalizacjach.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

1. GoPay zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane w Aplikacji oraz wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
2. Użytkownikom zaleca się regularne zapoznawanie się z treścią Polityki Prywatności w celu śledzenia zmian.

IX. Kontakt

1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt:
   - Adres email: iod@gopay.pl
   - Adres pocztowy: GoPay Sp. z o.o., ul. Promienna 10, 03-627 Warszawa

 X. Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.

PLIKI COOKIES

I. Czym są pliki "cookies"?

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika (komputer, laptop, smartfon, tablet i inne) przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookies zawierają informacje, dzięki którym strona internetowa działa prawidłowo. Zazwyczaj zawierają one nazwę użytkownika z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer sesji. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

 

GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Wszelkie dane i informacje, które są gromadzone w logach naszych serwisów, wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane zebrane podczas przeglądania naszych serwisów nie są przekazywane stronom trzecim. W naszych serwisach mogą być wykorzystywane pliki cookies, które służą do identyfikacji sesji użytkownika.

II. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwisu. Oznacza to, że znamy publiczny adresy IP, z których użytkownicy przeglądają informacje znajdujące się na naszym serwisie. Podczas realizacji zapytania są zapisywane między innymi następujące informacje:

 • czas nadejścia pytania,

 • czas wysyłania odpowiedzi,

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

 • informację o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku, gdy przejście na nasz serwis nastąpiło przez odnośnik (tzw. referer link),

 • informacje o przeglądarce, rozdzielczości używanego monitora, Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze serwisy dla zapewnianie jak najwyższego poziomu serwisu, logi są przeglądane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki zostały zastosowane, czy na serwisie nie pojawił się jakiś błąd, itd.

III. Wykorzystywanie danych

Zebrane informacje w logach naszych serwisów są przechowywane przez czas nie określony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszym serwisem. Informacje w nich zawarte nie są nikomu ujawniane poza osobami, które zajmują się administrowaniem naszego serwisu. Na podstawie logów są generowane raporty statystyczne, za pomocą specjalnych narzędzi, które są pomocne
w administrowaniu serwisów. Raporty te nie zawierają żadnych cech, które mogłyby posłużyć do identyfikacji osób odwiedzających nasze serwisy. Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, np. pozwalają sprawnie poruszać się między stronami, zapamiętują Twoje preferencje
i poprawiają wygodę użytkowania. Mogą również sprawić, że wyświetlane reklamy internetowe są lepiej dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowań.

 

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies, które są:

Niezbędne; są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Dzięki nim można korzystać z podstawowych funkcji strony, takich jak np. nawigacja po stronie. Bez tych plików cookies, niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.

 

1. Funkcjonalne; są ważne dla działania serwisu:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 

2. Biznesowe; umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

 

3. Analityczne pliki cookies; pozwalają nam analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki nim możemy monitorować i ulepszać działanie strony, dostosowywać treści do potrzeb użytkowników oraz prowadzić analizy statystyczne

 

IV. Rodzaje plików cookies 

W naszych serwisach wykorzystywane dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”.

 

Cookies tymczasowe (session cookies); Pliki cookies sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Cookies stałe (persistent cookies); Pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

V. Włączanie lub usuwanie lub blokowanie plików cookies.

 

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami w Twojej przeglądarce i na urządzeniu, z którego korzystasz. Jeżeli wchodzisz na nasze strony bez zmian w ustawieniach, potwierdzasz tym samym  zapoznanie się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies. Korzystanie ze stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies  w przeglądarce oznacza, że pliki są zapisane w pamięci Twojego urządzenia.

Jeżeli nie akceptujesz plików cookies,  możesz w dowolnym momencie zmieniać ustawienia w swojej przeglądarce lub wyłączyć obsługę plików cookies. Jeżeli nie chcesz, żeby pliki cookies zachowywały się w przeglądarce Twojego urządzania, możesz je usunąć po wyjściu z danej strony.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na poniższych stronach:

 

Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików cookies, niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne.

Dodatkowych informacji dotyczących plików cookies możesz znaleźć tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl/.

bottom of page